โครงการที่ได้ลงนามในสัญญาและดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)

2013 Projects ( January – December 2013)

1.       วันที่ 11 มกราคม 2556   โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ระยะที่ 2) ของ อบจ. สมุทรปราการ วงเงิน 19.95 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน   (11 January 2013 GIS Database Development for Inspection of Land Use according to Samutprakarn Comprehensive Plan (Phase 2), Samutprakarn Provincial Administration Organization, 19.95M. THB 12 month period)

2.      วันที่ 15 มกราคม 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยากรทั้งหมดภายในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพในรูปแบบใหม่และเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือตู้สินค้าเขื่อนตะวันตก ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วงเงินค่าจ้าง 80.00 ล้านบาท ระยะเวลา 10 เดือน ร่วมงานกับ GMAPS-Singapore (15 January 2013, Project Consultant for the Preparation of Master Plan and Preliminary Detailed Design for the Utilization of All Land and Resources within the New BKP Customs Fence and any area concerned together with an Economic, Engineering and Initial Environmental Examination (IEE) for the Land Development of the Bangkok Port, PAT, 80.00M THB., 10 month period, consortium with GMAPS-Singapore)

3.    วันที่ 23 มกราคม 2556 โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นท่าเทียบเรือยอร์ช โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะล้าน อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของบริษัทมิลเลี่ยน ไอร์แลนด์ จำกัด วงเงิน 4.70 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน ร่วมงานกับ GMAPS Singapore  (23 January 2013, Feasibility Study and Basic Design on Yacht Marina, Million Island Project, Koh Lan, Pattaya, 6 month period, 4.70M THB., consortium with GMAPS Singapore)

4.    วันที่ 4 มิถุนายน 2556 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 18.97 ล้านบาท ร่วมงานกับWPC  (4 June 2013, Engineering Detailed Design to alleviate traffic congestion on Kanchanaphisek expressway, EXAT, 18.97M THB,  9 month period, consortium with WPC)

5.    วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 200.00 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน ร่วมงานกับ MAA, PB และ PDC (9 July 2013 Engineering Detailed Design and Environmental Impact Assessment Study, SRT railway construction project: Bang Phai-Mahasarakham-Roy Ed-Mukdahan-Nakhon Phanom, SRT, 200M THB., 12 month period, consortium with MAA, PB and PDC)

6.    วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วงเงิน 39.67 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน (25 July 2013, GIS Surveying and Mapping at Bangkok Port, PAT, 39.67M THB., 12 month period)

7.    วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนามาตรการ กลไก และเครื่องมือในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร วงเงิน 7.45 ล้านบาท ระยะเวลา 10 เดือน (25 July 2013, Improvement of Measures, Devices and Tools for Urban Development according to Bangkok Comprehensive Plan, BMA, 7.45M THB., 10 month period)

8.    วันที่ 16 สิงหาคม 2556 โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 12 กับ ทางหลวงหมายเลข 126 (แยกอินโดจีน) ของกรมทางหลวง วงเงิน 7.50 ล้านบาท ระยะเวลา 12  เดือน ร่วมงานกับ INDEX และ WE  (16 August 2013, Survey and Detailed Design of Interchange Route 2 and 126, Indochina intersection, Dept. of Highways, 7.50M THB., 12 month period,  consortium with INDEX and WE)

9.    วันที่ 16 สิงหาคม 2556 โครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี – ปากท่อ) ของกรมทางหลวง วงเงิน 19.99  ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน ร่วมงานกับ EPS, UAE และ SC (16 August 2013, Survey and Detailed Design of Elevated Route 35, Thonburi-Pak Tho, Dept. of Highways, 19.99 M THB., 12 month period, consortium with EPS, UAE and SC)

10.  วันที่ 17 กันยายน 2556 โครงการสำรวจและออกแบบงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง ของกรมทางหลวง วงเงินค่าจ้าง 12 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน ร่วมงานกับ Pisuit Consultant  (17 September 2013, Feasibility Study on Economic, Engineering and Environmental Impact of Lampang Bypass Road, Dept. of Highways, 12M THB., 12 month period, consortium with Pisuit Consultant)

11.   วันที่ 3 ตุลาคม 2556  โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา  ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงิน 29.78 ล้านบาทระยะเวลา 15 เดือน ร่วมงานกับ Tesco และ WPC (3 October 2013, Feasibility Study on Engineering, Economic, Financial and Environmental Impact for Udon Ratthaya Expressway – Ayutthaya, EXAT, 29.78M THB., 15 month period, consortium with Tesco Co., Ltd. and Wise Project Consulting Ltd.)

12.  วันที่ 26 ธันวาคม 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ วงเงิน 32.71 ล้านบาท  ระยะเวลา 13 เดือน (26 December 2013, Feasibility Study and Detailed Design of Tourism Connectivity on both sides of the Chao Phraya river banks, Samut Prakarn province, Provincial Administration Organization of Samut Prakarn, 32.71 M THB., 13 month period.)

โครงการที่ได้ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2555 (2012 Projects)

1.     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินค่าจ้าง 600 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี ร่วมงานกับบริษัท PCBK, MAA, SYSTRA และ WE   (27 February 2012, Project Consultant for MRT Green Line Project, Bearing – Samut Prakarn Section, MRTA, 600M THB., 4 year period, consortium with PCBK, MAA, SYSTRA and WE)

2.    วันที่  30 มีนาคม 2555  โครงการศึกษาความเหมาะสมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อบริเวณ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบท วงเงินค่าจ้าง 9.90 ล้านบาท ระยะเวลา 8 เดือน ร่วมงานกับบริษัท TESCO (30 March 2012, Feasibility Study of the Flyover Bridge across Chao Phraya River and Connecting Road to Phra Samut Chedi District, Samut Prakarn Province, DRR, 9.90M THB., 8 month period, consortium with TESCO)

3.  วันที่  19 เมษายน 2555  โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วงเงินค่าจ้าง 27.12 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ร่วมงานกับ บริษัท UAE, WPC และ Epsilon  (19 April 2012, Feasibility Study on Engineering, Economic, Financial and Environmental Impact for Daokhanong-Western Outer Bangkok Ring Road  Expressway, EXAT, 27.12 M THB., 3 month period, consortium with UAE, WPC and Epsilon)

4.   วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย  วงเงิน 757 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี ร่วมงานกับบริษัท PCBK, Epsilon และ Oriental Consultants (30 May 2012, Project Management Consultants for Suvarnabhumi Airport Development Phase II, Airports Of Thailand Plc., 757M THB., 6 year period, consortium with PCBK, Epsilon and OC)

5.    วันที่ 19 มิถุนายน 2555 โครงการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองนครราชสีมา โชคชัย สูงเนิน ปักธงชัย ปากช่อง วังนํ้าเขียว และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง วงเงิน 45.79 ล้านบาท ระยะเวลา 15 เดือน  (19 June 2012, Land Development Policy Planning for Nakorn Ratchasima Districts: Chokchai, Soongnoen, Pak Thongchai, Pak Chong, Wang Namkeaw and Kornburi, Nakorn Ratchasima Province, DPT, 45.79M THB., 15 month period)

6.    วันที่ 19 มิถุนายน 2555 โครงการวางและจัดทำผังนโยบายและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มนํ้าบางปะกง ระยะที่ 1  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  วงเงิน 18.69 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน(19 June 2012, Bang Pakong Basin Policy Planning and Flood Mitigation Measures, Phase I, DPT, 18.69M THB., 12 month period)

7.    วันที่ 28 มิถุนายน 2555 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชนในจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ของบริษัท จีโอ เอเชีย จำกัด วงเงิน 55.57 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน (28 June 2012, Development of GIS Standard Mapping System for Nan and Uttaradit Urban & Community Planning (Dept. of Public Works and Town & Urban Planning), Geo Asia Co., Ltd., 55.57M THB., 12 month period)

8.    วันที่ 28 มิถุนายน 2555  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี และอ่างทอง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ของบริษัท จีโอ เอเชีย จำกัด วงเงิน 54.92 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน (28 June 2012, Survey and Database Input for 1:4000 scale GIS Map outside Municipal Area of  Nakorn Sawan, Uthai Thani, Singburi and Ang Thong provinces (Dept. of Public Works and Town & Urban Planning), Geo Asia Co., Ltd., 54.92M THB., 12 month period)

9.    วันที่ 9 สิงหาคม 2555 โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจัดการ โครงการต่อขยายสิ่งอำนวยความสะดวก คลังก๊าซ LPG เขาบ่อยา จ ชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงิน115 ล้านบาท ระยะเวลา 22 เดือน ร่วมงานกับบริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  (9 August 2012, Engineering Consultancy Services and Project Management for the Expansion of LPG Facilities at Khao Bo Ya  LPG Terminal  Project, PTT Pcl., 115 M THB., 22 month period, consortium with Foster Wheeler (Thailand) Ltd.)

10.  วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โครงการศึกษาพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) วงเงิน 13.54 ล้านบาท ระยะเวลา 14 เดือน ร่วมงานกับ บจก. ดีไซน์ คอนเซป (10 August 2012, Feasibility Study on Intermodal Transport System Development at Phaholyothin Transportation Center, OTP, 13.54 M THB., 14 month period, consortium with DCA)

11.   วันที่ 7 กันยายน 2555 โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDL) ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  วงเงิน 349 ล้านบาทระยะเวลา 6 เดือน ร่วมงานกับ บริษัท PCBK, SEA Consultant และ MVA (7 September 2012, Database Maintenance and Update of Transport Data and Model Integrated with Multimodal Transport and Logistics (TDL), OTP, 349 M THB., 6 month period, consortium with PCBK, SEA and MVA)

12.   วันที่ 10 กันยายน 2555 โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และสกลนคร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง วงเงิน 63.90 ล้านบาท ระยะเวลา 13 เดือน (10 September 2012, Survey and Database Input 1:400 scale Map Design for Outside Municipal Area of  Kalasin, Udon Thani and Sakon Nakhon provinces, Dept. of Public Works and Town & Urban Planning, 63.90 M THB., 13 month period)

13.  วันที่ 5 ตุลาคม 2555 งานสำรวจและออกแบบทางหลวงปี 2555 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน ของกรมทางหลวง วงเงิน 26 ล้าน ระยะเวลา 12  เดือน ร่วมงานกับ บริษัท Epsilon, WPC และ Asia Lab (5 October 2012, Survey and Engineering Detailed Design for Extension Part of Uttraphimuk Elevated Tollway (Rangsit-Bang Pa In), Dept. of Highways, 26 M THB., 12 month period, consortium with Epsilon, WPC and Asia Lab)

14.  วันที่ 16 ตุลาคม 2555 โครงการศึกษาออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ) ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  วงเงิน 137  ล้านบาท ระยะเวลา 14 เดือน ร่วมงานกับ บริษัท UDC International, Asdecon, SYSTRA, TESCO และ LUCE (16 October 2012, Feasibility Study & Conceptual Design for Hi-Speed Train, Southern Line, Bangkok-Hua Hin, OTP, 137M THB., 14 month period, consortium with UDC International, Asdecon, Systra, Tesco, Luce)

15.  วันที่ 11ธันวาคม 2555 งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางขึ้น – ลงทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนทางรถไฟสายเก่าบริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์  ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  วงเงิน 1.99 ล้านบาท  ระยะเวลา 27 เดือน  ร่วมงานกับ บริษัท Epsilon และ WPC (11 December 2012, Construction Supervision of Chalerm Maha Nakhon Expressway Ramps at the Old Railway Road at the Art Narong Interchange, EXAT, 1.99 M THB., 27 month period, consortium with Epsilon and WPC)

โครงการที่ได้ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2554 (2011 Projects)

1.       วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร) ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  วงเงิน 148.87  ล้านบาทระยะเวลา 14 เดือน ร่วมงานกับ บริษัท PCBK International และ UAE  (2 May 2011, Detailed Design of  Track Doubling Project for Transportation and Logistics (Section: Prachuap Khiri Khan – Chumphon), 148.87M THB., 14 month period, consortium with PCBK and UAE)

2.       วันที่ 25 เมษายน 2554 งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการและให้คำปรึกษาทางวิศวกร โครงการขุดลอกอู่ซ่อมรือลอยน้ำ 1 และเขื่อนเทียบเรือ ของ บจก. Unithai Shipyard & Engineering วงเงิน 3.08 ล้านบาท ระยะเวลา 8 เดือน  (25 April 2011, Project Management and Engineering Consultancy for Dredging at Floating Dock no. 1 & Quay Wall, Unithai Shipyard & Engineering Ltd., 3.08 M THB., 8 month period)

3. วันที่ 3 มิถุนายน 2554 งานจ้างที่ปรึกษางานสำรวจและออกแบบทางหลวง ปี 2554 โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3208 และจุดตัดถนนเทศบาล ของกรมทางหลวง วงเงิน 7.47 ล้านบาท ระยะเวลา 9.5 เดือน ร่วมงานกับ บจก. ปัญญาคอนซัลแตนท์ และ บจก. นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง (3 June 2011, Survey and Detailed Design of the Interchange at Highway route 4 & route 3208 Intersection and Municipal Road Intersection, Dept. of Highways, 7.47 M THB., 9.5 month period, consortium with Panya Consultant and NorCiv Engineering)

4.       วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 โครงการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางรถไฟระยะที่ 5  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 173.14 ล้านบาท ระยะเวลา 24 เดือน  ร่วมงานกับ บริษัทPCBK International และ AEC  (11 May 2011, Construction Supervision of SRT Track Rehabilitation, Phase 5, 173.14M THB., 24 month period, consortium with PCBK International and AEC)
5.       วันที่ 23 ธันวาคม 2554 โครงการงานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบ และควบคุมงานโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride) เชื่อมสถานีวงเวียนใหญ่ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกตากสิน ของ บจก. กรุงเทพธนาคม  วงเงิน 4.60 ล้านบาท ระยะเวลา 23 เดือน (23 December 2011, Inspection and Construction Supervision of Skywalk, Park & Ride connecting to Wong Wien Yai Station under Taksin Intersection Flyover, Bangkok Telecom Co., Ltd., 4.60M THB., 23 month period)

โครงการที่ได้ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2553 (2010 Projects)

1.       วันที่ 20 มกราคม 2553 โครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง  วงเงิน 6.55   ล้านบาท ระยะเวลา 10 เดือน  (20 January 2010, Sub-Regional Plan for Petchaburi, Prachubkhirikhan, Samutsongkram and Samutsakhon, Dept. of Public Works and Town & Country Planning, 6.55M THB., 10 month period)

2.       วันที่ 1 มกราคม 2553 งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  วงเงิน 1,210.15 ล้านบาท ระยะเวลา 3.9 ปี ร่วมงานกับ บริษัทAEC, PCBK, MAA, MOH และ D2  (1 January 2010, Project Management for MRT Purple Line, Bang Yai – Bang Sue Section, MRTA, 1,210.15M THB.,  3.9 month period, consortium with AEC, PCBK, MAA, MOH and D2)

3.       วันที่ 1 ธันวาคม 2552 งานจ้างที่ปรึกษา ทบทวนจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบและควบคุมงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและงานระบบโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม)  ของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร. วงเงิน173.87 ล้านบาท  ระยะเวลา 2.3 ปี ร่วมงานกับ บริษัท PCBK, AEC, Wisit, Panya Consultant และ PTL (1 December 2009, Review of Documentation, Design Inspection and Purchase Control including Installation of Fundamental Structure for BTS Silom Extension (Taksin-Petchkasem),  Traffic and Transportation Dept., Bangkok Metropolitan Administration, 173.87M THB., 2.3 year period, consortium with PCBK, AEC, Wisit, Panya Consultant and PTL)

4.       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการศึกษาและทบทวนโครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) แห่งที่ 2 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน 15.80 ล้านบาท ระยะเวลา 4 เดือน ร่วมงานกับ บริษัท AEC และ  PCBK  (12 February 2010, Feasibility Study for Construction of the 2nd Inland Container Depot (ICD) Terminal 2, State Railway of Thailand, 15.80M THB., 4 month period, consortium with AEC and PCBK)

5.       วันที่ 1 มีนาคม 2553 โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนทางราง ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  วงเงิน 18.22 ล้านบาท  ระยะเวลา 12.5 เดือน  ร่วมงานกับบริษัท Avantgarde (1 March 2010, Project Management for Rail-based Mass Transit System, Dept. of Town and Urban Planning, 18.22M THB., 12.5 month period, consortium with  Avantgarde Co., Ltd.)

6.       วันที่ 2 มกราคม 2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น สถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์  ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)   วงเงิน 15.75 ล้านบาท ระยะเวลา 9.5 เดือน ร่วมงานกับบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ และ พิสุทธิ์ เทคโนโลยี (2 January 2010, Feasibility Study and Preliminary Design of Container Station for Logistics Management, Dept. of Town and Urban Planning, 15.74 M THB., 9.5 month period, consortium with Panya Consultants and Phisut Technology)

7.       วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา สำหรับงานวางผังพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและส่วนของเมือง ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  วงเงิน 13.65 ล้านบาท ระยะเวลา 9 เดือน (26 May 2010, Survey, Town Planning, Detailed Design and Cost Estimates for Town Planning and Rehabilitation, BMA)

8.      วันที่ 24 มิถุนายน 2553 โครงการออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นท่าเรือขนถ่ายสินค้าเหลวและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ ของบริษัท เอเซีย เทอร์มินัล จำกัด  บริเวณชายฝั่งหาดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง  วงเงิน 4.50 ล้านบาท ระยะเวลา 9 เดือน (24 June 2010, Preliminary Detailed Design for Asia Terminal Company’s Jetties, Nong Fab Seashore, Map Ta Phut, Rayong, Asia Terminal Co., Ltd., 4.50 M THB., 9 month period)

9.       วันที่ 1 ตุลาคม 2553 โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำในภูมิภาค ของกรมทางหลวงชนบท  วงเงิน 8.39 ล้านบาท ระยะเวลา 10 เดือน ร่วมงานกับ บริษัท Tesco (1 October 2010, Feasibility Study for Construction of  Provincial Bridges, Dept. of Rural Roads, 8.39M THB., 10 month period, consortium with Tesco Co., Ltd.)

10.    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 งานบริการที่ปรึกษาคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างและติดตั้งระบบการเดินรถ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม)  ของบจก. กรุงเทพธนาคม วงเงิน 7 ล้านบาท  ระยะเวลา 1.5 เดือน (15 November 2010, Management of Tender Document and Bidding Process for Selection of  Contractor, BTS Silom Extension Project (Taksin-Petchkasem), 7M THB., 1.5 month period)

11.     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 งานบริการที่ปรึกษาคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการทางเดินยกระดับ (skywalk) จากสถานีนานาถึงสถานีแบริ่ง โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท81 ถึงซอยสุขุมวิท 103/4 โครงการก่อสร้างลิฟท์ สำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  ของบจก. กรุงเทพธนาคม วงเงิน 1.50 ล้านบาท  ระยะเวลา 9.5 เดือน (15 February 2010, Management of Tender Document & Bidding Process for Selection of Contractor, Skywalk Construction Project, BTS Nana-Bearing Stations, Rehabilitation of Sukhumvit Road Soi 81 – Soi 103/4 and Elevator Installation for the Disabled, Krungthep Thanakom Co., Ltd., 1.50 M THB., 9.5 month period)