รับสมัครด่วน Urgently Required! (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560)

กรุณาส่งประวัติการทำงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ายล่าสุด และหลักฐานการศึกษามาที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล:  hr@chotichinda.com

โทร. 02-318-7235 ต่อ 241  คุณศุภพิชญ์

1.  วิศวกรโยธาอาวุโส (Senior Civil Engineer) จำนวน 10 อัตรา       เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการรถไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมงานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการรถไฟฟ้า
 2. ตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคและวิศวกร
 4. ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 5. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ/ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ได้
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
 7. มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา (กว.)
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.  วิศวกรโยธา (Civil Engineer) จำนวน 10 อัตรา       เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการรถไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมงานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการรถไฟฟ้า
 2. ตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 3. ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 4. ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 5. ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค
 6. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ/ หรือ Auto CAD ได้ดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
 7. มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา (กว.)
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.  วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (Senior Electrical Engine) จำนวน 5 อัตรา     เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการรถไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

 1. งานบริหารและควบคุมงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบแสงสว่างและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการรถไฟฟ้า
 2. ตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคและวิศวกร
 4. ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 5. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ/หรือ โปรแกรมอื่นๆ ได้
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
 7. มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (กว.)
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4.  วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) จำนวน  5 อัตรา     เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการรถไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมงานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการรถไฟฟ้า
 2. ตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 3. ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 4. ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 5. ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค
 6. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ/หรือ หรือ Auto CAD ได้ดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
 7. มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (กว.)
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5.  วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) จำนวน 5 อัตรา       เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโครงการรถไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมงานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการรถไฟฟ้า
 2. ตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 3. ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 4. ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 5. ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค
 6. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ/ หรือ Auto CAD ได้
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นร่วมกันเป็นทีม
 7. มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล (กว.)
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ