รับสมัครด่วน Urgently Required! (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)

กรุณาส่ง: ประวัติการทำงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่ายล่าสุด และหลักฐานการศึกษามาที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทางE-mail

E-mail: hr@chotichinda.com

โทร: 02-318-7235 ต่อ 111  (คุณปัณณพร)

1.  วิศวกรท่าเรืออาวุโส จำนวนหลายอัตรา       เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 1. ออกพื้นที่เพื่อประเมินโครงการศึกษาความเหมาะสม
 2. จัดทำรายงาน
 3. ประสานงานโครงการ

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปี ขึ้นไปุ
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานท่าเรือหรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ/หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 6. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
 7. มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา (กว.)

2. นักผังเมือง จำนวนหลายอัตรา     เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 1. บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
 2. ดูแลภาพรวมของเนื้อหาวิชาการงานผังเมือง
 3. ติดต่อประสานงานทางผังเมือง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาผังเมือง
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน   0 – 3 ปี

3. ช่างเทคนิค จำนวนหลายอัตรา     เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม / โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ / โครงการรถไฟรางคู่สายใต้

รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแปลนงานก่อสร้าง
 2. ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้าง
 3. รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย อายุ 21 ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช,ปวส สาขา: ก่อสร้าง/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. ผู้ช่วยวิศวกรสำรวจ จำนวนหลายอัตรา     เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐม-ชุมพร

รายละเอียดงาน

 1. รับผิดชอบงานสำรวจ
 2. เก็บข้อมูลรายละเอียด Cross Section
 3. สนับสนุนงานของวิศวกรสำรวจ

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย อายุ 22 ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/สำรวจ
 3. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ 0-3 ปี

5. ผู้ช่วยวิศวกรโครงสร้าง จำนวนหลายอัตรา     เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

รายละเอียดงาน

 1. สนับสนุนงานวิศวกรในการจัดทำแผนงานโครงการและตรวจสอบแผนงานผู้รับเหมา
 2. ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธาหรืองานที่เกี่ยวข้อง
 3. สนับสนุนงานวิศวกรโยธาในการจัดทำรายงานและหนังสือข้อคิดเห็นของที่ปรึกษางานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย อายุ 22 ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/สำรวจ
 3. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ 0-3 ปี

6. GIS Officer จำนวนหลายอัตรา     เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 1. จัดทำฐานข้อมูลหรือแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ในรูปแบบต่างๆ
 2. สำรวจตรวจสอบฐานข้อมูล GIS ในพื้นที่โครงการ
 3. Digitize ฐานข้อมูล 1:4,000 (ผังกายภาพฯ)

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 -30 ปี
 2. จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงาน GIS อย่างน้อย 1 – 2 ปี
 4. มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศสามารถใช้โปรแกรม Arc GIS, Photoshop, Microsoft Office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
 5. มีความมุ่งมั่น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี