WORK WITH US

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ สาขาการจราจรและขนส่ง สาขาท่าเรือและวิศวกรชายฝั่ง สาขาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง และสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน บริษัทฯ มีความชำนาญงานการศึกษาความเหมาะสม การจัดทำแผนแม่บท การสำรวจออกแบบรายละเอียดวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการพัฒนาในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม การประมาณราคาก่อสร้างและเตรียมเอกสารสัญญาประกวดราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษระบบทางด่วน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบรถไฟรางเดี่ยวและรางคู่ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางหลวงแผ่นดิน อุโมงค์ อาคารสูง ท่าเทียบเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด โดยขณะนั้นเป็นสำนักงานในประเทศไทยของ มูเชล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอิสระชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ให้บริการด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศอังกฤษ 7 แห่ง และสาขาต่างประเทศอีก 15 แห่ง

เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้บริหารชาวไทยของ บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 จาก มูเชล กรุ๊ป และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 250 คน ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคก่อสร้าง และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสนาม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม/ชีวิตกลุ่ม

วิธีการสมัคร

POSITION AVAILABLE

JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรงานทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน: แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา: 2

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 9 เมษายน 2562

รายละเอียดของงาน

 1. ออกแบบรายละเอียดงานทาง
 2. ถอดแบบและคิดปริมาณงาน
 3. เขียนรายงานในส่วนของงานวิศวกรรม
 4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 8 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office/ Auto CAD/ Civil 3D
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรจราจรและขนส่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน: แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา: หลายอัตรา

เงินเดือน: N/A

วันที่ลงประกาศ: 9 เมษายน 2562

รายละเอียดของงาน

 1. ศึกษาและวางแผนด้านการจราจรขนส่ง งานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 2. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. วางแผนการดำเนินงานและการให้บริการสำหรับโครงการด้านการขนส่งและการจราจร
 5. งานอื่นๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ทำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง
 • มีทักษะทางเทคนิคด้านงานวิศวกรรม
 • มีทักษะด้านการเขียนรายงาน
 • มีทักษะงานศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: เลขานุการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา: 1

เงินเดือน: N/A

วันที่ลงประกาศ: 9 เมษายน 2562

รายละเอียดของงาน

 1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
 2. จัดรูปแบบและพิมพ์รายงาน
 3. ทำรายงานการประชุม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเลขานุการ, สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศหญิง 23 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
 • ทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • ทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: พนักงานสรรหา

สถานที่ปฏิบัติงาน: แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา: 1

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 9 เมษายน 2562

รายละเอียดของงาน

 1. สรรหาพนักงานให้ได้ตามคำร้องขอ
 2. ปฐมนิเทศน์พนักงานก่อนเริ่มงาน
 3. ประสานงานกับพนักงานที่ประจำอยู่ตามโครงการต่างๆ
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประการณ์ด้านสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: พนักงานขับรถส่วนกลางและขับรถผู้บริหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน: แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา: 3

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 9 เมษายน 2562

รายละเอียดของงาน

 1. ขับรถผู้บริหาร
 2. ตรวจสภาพโดยรวมของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขี่
 • รู้จักเส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี
 • มีความอดทนและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • หากมีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 02-318-7235 ต่อ 111 ติดต่อ คุณปัณณพร บุผานัน
โทร : 089-499-4239
แฟกซ์ : 02-318-7236
Email : hr@chotichinda.com

ที่อยู่

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1
ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  10250