WORK WITH US

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ สาขาการจราจรและขนส่ง สาขาท่าเรือและวิศวกรชายฝั่ง สาขาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง และสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน บริษัทฯ มีความชำนาญงานการศึกษาความเหมาะสม การจัดทำแผนแม่บท การสำรวจออกแบบรายละเอียดวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการพัฒนาในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม การประมาณราคาก่อสร้างและเตรียมเอกสารสัญญาประกวดราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษระบบทางด่วน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบรถไฟรางเดี่ยวและรางคู่ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางหลวงแผ่นดิน อุโมงค์ อาคารสูง ท่าเทียบเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด โดยขณะนั้นเป็นสำนักงานในประเทศไทยของ มูเชล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอิสระชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ให้บริการด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศอังกฤษ 7 แห่ง และสาขาต่างประเทศอีก 15 แห่ง

เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้บริหารชาวไทยของ บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 จาก มูเชล กรุ๊ป และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 250 คน ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคก่อสร้าง และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสนาม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม/ชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ (พิจารณาตามตำแหน่งงาน)

วิธีการสมัคร

POSITION AVAILABLE

JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรโยธา

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดของงาน

 1. สำรวจพื้นที่โครงการ
 2.  ออกแบบเบื้องต้นและรายละเอียดงานก่อสร้าง
 3. จัดทำรายการคำนวณและรายงาน
 4. ประชุมร่วมเจ้าของงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 25-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3-5 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรโยธา (Site Engineer)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโครงการ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแผน
 2. ตรวจสอบคุณภาพงานของโครงการ
 3. ตรวจสอบวัสดุ
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 0-3 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรจราจรและขนส่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโครงการ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการจราจรของโครงการ และจัดทำรายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 0-3 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรเครื่องกล

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโครงการ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดของงาน

 1. ช่วยผู้เชี่ยวชาญทบทวน ตรวจสอบแบบงานสุขาภิบาล
 2. จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ
 3. งานที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 0-3 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดของงาน

 1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server , SQL , Network
  E-mail , Internet , Software
 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทันเวลากับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
 4. ให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานอย่างถูกวิธี
 5. ตรวจสอบการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
 6. จัดทำทะเบียนโปรแกรมลิขสิทธิ์และ Hardware
 7. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ระบบกันขโมย
 8. สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 30-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: IT Support

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดของงาน

 1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server , SQL , Network
  E-mail , Internet , Software
 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทันเวลากับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
 4. ให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานอย่างถูกวิธี
 5. ตรวจสอบการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
 6. จัดทำทะเบียนโปรแกรมลิขสิทธิ์และ Hardware
 7. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ระบบกันขโมย
 8. สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 30-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโครงการ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

วันที่ลงประกาศ: 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดของงาน

 1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
 2. งานด้านคุณภาพและกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 3. ติดตามการปฏิบัติตามแผนด้านความปลอดภัย
 4. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 0-3 ปีขึ้นไป

ติดต่อ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 02-318-7235 ต่อ 122 (คุณภัทร์ภูมิ), 111 (คุณปัณณพร)
โทร : 089-499-4239
แฟกซ์ : 02-318-7236
Email : hr@chotichinda.com

ที่อยู่

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1
ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  10250