โครงการสำรวจ และจัดทำข้อมูลกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และสกลนคร

Read More