WORK WITH US

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ สาขาการจราจรและขนส่ง สาขาท่าเรือและวิศวกรชายฝั่ง สาขาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง และสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน บริษัทฯ มีความชำนาญงานการศึกษาความเหมาะสม การจัดทำแผนแม่บท การสำรวจออกแบบรายละเอียดวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการพัฒนาในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม การประมาณราคาก่อสร้างและเตรียมเอกสารสัญญาประกวดราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษระบบทางด่วน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบรถไฟรางเดี่ยวและรางคู่ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางหลวงแผ่นดิน อุโมงค์ อาคารสูง ท่าเทียบเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด โดยขณะนั้นเป็นสำนักงานในประเทศไทยของ มูเชล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอิสระชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ให้บริการด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศอังกฤษ 7 แห่ง และสาขาต่างประเทศอีก 15 แห่ง

เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้บริหารชาวไทยของ บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 จาก มูเชล กรุ๊ป และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 250 คน ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคก่อสร้าง และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสนาม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม/ชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ (พิจารณาตามตำแหน่งงาน)

วิธีการสมัคร

POSITION AVAILABLE

JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงานสนาม)

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี),กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ของฝ่าย
 2. จัดทำเอกสารข้อเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานด้านวิศวกรรมและที่เกี่ยวข้อง
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • อายุ: 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: เลขานุการโครงการ (ประจำสำนักงานสนาม)

สถานที่ปฏิบัติงาน:กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี),กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ประสานงานโครงการ
 2. จัดเอกสารการประชุม
 3. พิมพ์ จัดฟอร์แมต และเข้าเล่มรายงาน
 4. จดบันทึกและทำรายงานการประชุม
 5. ดูแลระบบการจัดเก็บเอกสาร
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • อายุ: 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรงานทาง ( ประจำสำนักงานใหญ่ )

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียดของงาน

 1. สำรวจและออกแบบงานทาง/โยธา
 2. ถอดแบบและคิดปริมาณงานก่อสร้าง
 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ออกแบบงานถนนทั้งทางหลัก/รอง ทางแยกระดับพื้นดิน ทางแยกต่างระดับ
 5. งานอื่นๆตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ทำ
 6. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad, Civil 3D, และโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการออกแบบงานทาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี /โท (โยธา)
 • อายุ: 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3-5 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรจราจรและขนส่ง (ประจำสำนักงานใหญ่)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ศึกษาและวางแผนด้านการจราจรขนส่ง งานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 2. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. วางแผนการดำเนินงานและการให้บริการสำหรับโครงการด้านการขนส่งและการจราจร
 5. งานอื่นๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ทำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
 • อายุ: 25-30 ปี
 • ประสบการณ์: 2-3 ปี
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (สแกนไวรัส Ms-Office ฯ)
 2. Config IP Address
 3. ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและเซิฟเวอร์ ของบริษัท
 4. ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 5. มีความรู้ด้าน Computer, IT, Server, Network, Firewall, Email, Outlook, Software
 6. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทันเวลากับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
 7.  ตรวจสอบการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปวช. – ปวส.
 • อายุ: 20-28 ปี
 • ประสบการณ์: 1-3 ปี
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: พนักงานขับรถ (ประจำสำนักงานใหญ่)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ขับรถส่วนกลาง
 2. ตรวจสภาพโดยรวมของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
 3. ดูแลทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้งาน
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ต่ำกว่า ม.6 – ปวส.
 • อายุ: 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 – 5 ปีขึ้นไป

ติดต่อ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 02-318-7235 ต่อ 120 (คุณภัทร์ภูมิ), 121 (คุณปัณณพร)
โทร : 089-499-4239
แฟกซ์ : 02-318-7236
Email : hr@chotichinda.com

ที่อยู่

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1
ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  10250