WORK WITH US

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ สาขาการจราจรและขนส่ง สาขาท่าเรือและวิศวกรชายฝั่ง สาขาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง และสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน บริษัทฯ มีความชำนาญงานการศึกษาความเหมาะสม การจัดทำแผนแม่บท การสำรวจออกแบบรายละเอียดวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการพัฒนาในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม การประมาณราคาก่อสร้างและเตรียมเอกสารสัญญาประกวดราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษระบบทางด่วน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบรถไฟรางเดี่ยวและรางคู่ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางหลวงแผ่นดิน อุโมงค์ อาคารสูง ท่าเทียบเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด โดยขณะนั้นเป็นสำนักงานในประเทศไทยของ มูเชล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอิสระชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ให้บริการด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศอังกฤษ 7 แห่ง และสาขาต่างประเทศอีก 15 แห่ง

เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้บริหารชาวไทยของ บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 จาก มูเชล กรุ๊ป และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 250 คน ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคก่อสร้าง และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสนาม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม/ชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ (พิจารณาตามตำแหน่งงาน)

วิธีการสมัคร

POSITION AVAILABLE

JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรอาวุโส (ทุกสาขา)

สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 5 เมษายน 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมงานด้านวิศวกรรมของโครงการ
 2. ดูแลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. จัดทำรายงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(ก.ว.) / สถาปนิก(ก.ส.)
 6. หากมีประสบการณ์ในสายงานควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
 • อายุ: 40 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 15 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรจราจรและขนส่ง (Office Engineer)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 5 เมษายน 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ศึกษาและวางแผนด้านการจราจรขนส่ง งานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 2. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. วางแผนการดำเนินงานและการให้บริการสำหรับโครงการด้านการขนส่งและการจราจร
 5. งานอื่นๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ทำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 25-30 ปี
 • ประสบการณ์: 2-3 ปี
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกร (Office Engineer)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 5 เมษายน 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ของฝ่าย
 2. จัดทำเอกสารข้อเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง(DCC)
 3. ประสานงานด้านวิศวกรรมและที่เกี่ยวข้อง
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี โยธา
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 0-3 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: พนักงาน ISO

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 5 เมษายน 2564

รายละเอียดของงาน

 1. ติดตามและประเมินผล งานโครงการต่างๆ
 2. จัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ทบทวน ยกเลิก เอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ (DCC)
 3. ให้คำปรึกษาในการจัดทำความเสี่ยงและโอกาส
 4. ให้คำปรึกษาและจัดทำ วิเคราะห์ KPIs ของหน่วยงานต่างๆ
 5. จัดทำแผน และดำเนินการตรวจติดตาม Internal Audit /Management Review/ Third Party Audit
 6. จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review)
 7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในบริษัท ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 8. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน ISO กับพนักงานของบริษัท
 9. งานอื่นๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ทำ
 10. มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมเอกสาร
 11. มีความรู้ด้าน ISO 9001:2015 , KPIs
 12. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 28-35 ปี
 • ประสบการณ์: 3-5 ปี
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: IT Support

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 5 เมษายน 2564

รายละเอียดของงาน

 1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server, SQL, Network, E-mail, Internet, Software
 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทันเวลากับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
 4. ให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานอย่างถูกวิธี
 5. ตรวจสอบการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
 6. จัดทำทะเบียนโปรแกรมลิขสิทธิ์และ Hardware
 7. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด ระบบกันขโมย
 8. สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ติดต่อ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 02-318-7235 ต่อ 120 (คุณภัทร์ภูมิ), 121 (คุณปัณณพร)
โทร : 089-499-4239
แฟกซ์ : 02-318-7236
Email : hr@chotichinda.com

ที่อยู่

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1
ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  10250