โครงการสํารวจและจัดทําข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และจัดทําข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอก ชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพังงา

Read More

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สำนักงานเขตคลองสาน)

Read More