โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวมด้วย มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (TDR) และมาตรการพัฒนาโครงการขนาด ใหญ่ (PUD))

Read More